Felhasználónév:

Jelszó:

Elfelejtette jelszavát? / Súgó
<strong><br /><br /> </strong><p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>SZENT MIHÁLY-HEGY VÉDŐ ÉS VENDÉGVÁRÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA</strong></span></p><p align="justify"><br /> a 2011.12.12-i módosítást követően <br /> <br /> 1. Név: Szent Mihály-hegy Védő és Vendégváró Egyesület <br /> <br /> <strong>Székhely :8314 Vonyarcvashegy </strong>, <strong>Liszt Ferenc u. 17. </strong><br /> <br /> <br /> 2.Működési területe: Vonyarcvashegy Nagyközség közigazgatási területe. <br /> <br /> 3. Cél: <strong>A Szent Mihály hegy természeti és épített környezetének védelme. A hegy múltjához kötődő legendák, hagyományok ápolása és megismertetése. Az irodalmi művekben, zenében, ipar-és képzőművészetben fellelhető kapcsolódó anyagok megismerése, megismertetése. A hegy növény és állatvilágának védelme a rendelkezésünkre álló eszközökkel. Az Egyesület céljaihoz kapcsolódó hatósági és egyéb döntések megismerése. Megjelenés a médiában. Céljaink megvalósítása érdekében jó kapcsolat az Önkormányzattal, Intézményeivel, az Egyházközséggel, a nagyközségben lévő és a környező települések civil szervezeteivel. <br /> Vonyarcvashegy nagyközséghez és a Szent Mihály hegyhez kötődő polgárok , különös tekintettel az ifjúság bevonása e céljaink megvalósításába." </strong></p><p align="justify">4. Tagság: Az egyesület tagja lehet magánszemély, költségvetési intézmény, gazdálkodó szervezet és egyéb szervezet, ha belépésekor a tagdíjat megfizeti, s az együttműködést felvállalja. <br /> Az egyesület pártoló tagja lehet magyar vagy külföldi személy, szervezet, illetve magyar vagy külföldi magánszemély, aki belépési nyilatkozatban vállalja a célkitűzések erkölcsi és anyagi támogatását. <br /> <br /> 5. Az egyesületbe való belépés és az abból történő kilépés önkéntes. <br /> A tagság, pártoló tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, a tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével vagy kizárással szűnik meg. A tag felvételéről az egyesület elnöksége dönt. <br /> Aki az egyesület tagja kíván lenni, az a tagság típusára utaló írásbeli felvételi kérelmet nyújt be az egyesület elnökéhez, aki a kérelmet a soron következő elnökségi ülés elé terjeszti. A tagfelvételi kérelemről a beérkezéstől számított 60 napon belül dönteni kell. <br /> <br /> A tagsági viszony megszűnik a tag jogutód nélküli megszűnésével (természetes személy esetén halálával), kilépéssel, kizárással és az egyesület megszűnésével. <br /> A kilépési szándékát bármelyik tag a felvételi kérelemmel azonos módon jelentheti be az egyesület elnökének, aki a bejelentést tudomásul vétel céljából az elnökség elé terjeszti. Az elnökség a bejelentéstől számított 60 napon belül köteles nyilatkozni, hogy a kilépést tudomásul vette. Az egyesület annak a tagnak tagsági viszonyát kizárással megszünteti, aki tagsági díját írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg. <br /> <br /> <br /> Így ezen tag legalább egy évi tagdíj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az egyesület alapszabályzatban rögzített céljainak megvalósítását magatartásával veszélyezteti, vagy más az egyesületet súlyosan sértő magtartást tanúsít. A kizárás kérdésében az elnökség dönt. <br /> <br /> <br /> 6. A rendes tagok jogai és kötelességei: <br /> <br /> a/ A rendes tag jogai: <br /> . maga vagy képviselője útján a közgyűlésen részt vehet és ott szavazhat, <br /> . az egyesület céljai szerint a tagok számára nyújtott szolgáltatásokat igénybe veheti, <br /> . egyesületi tisztségre választható, <br /> . javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az egyesületet érintő bármely kérdésben. <br /> <br /> b/ A rendes tag kötelességei: <br /> . a közgyűlés által évente megállapítandó tagdíjat fizeti, <br /> . maga vagy képviselője útján részt vesz az egyesület közgyűlésein és ott szavaz, <br /> . a közgyűlés vagy az egyesület más szerve által számára előírt vagy általa önkéntesen vállalt kötelezettségeit teljesíti, <br /> . a jelen alapszabályt, vagy az egyesület egyéb, itt nem rögzített módon elfogadott belső szabályzatait betartja. <br /> <br /> 7. A pártoló tagok jogai és kötelességei: <br /> <br /> a/ pártoló tag jogai: <br /> . magánszemély esetén személyesen, szervezet esetén képviselője útján tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, <br /> . az egyesület céljai szerinti, a tagok számára nyújtott szolgáltatásokat a pártoló tagok részére megállapítandó díjazás ellenében igénybe veheti. <br /> <br /> b/ A pártoló tag kötelességei: <br /> jelen alapszabály és az egyesület egyéb, a jelen alapszabályban rögzített módon elfogadott belső alapszabályzatait betartja, <br /> az általa önként vállalt feladatokat teljesíti, <br /> az egyesület céljainak erkölcsi és anyagi támogatása. <br /> <br /> 8. Az egyesület szervezetei: <br /> <br /> Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.</p><p align="justify"><br /> 9. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Az összehívás az elnök kötelezettsége. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a tagok egyharmada - az ok és a cél megjelölésével - írásban kéri. A közgyűlést az egyesület elnöke írásban hívja össze. A meghívóban közli a napi rendet, a közgyűlés helyét és idejét. <strong>Közli, hogy amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést fél órával későbbi időpontra változatlan napirenddel, ismételten összehívja azzal, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. </strong>A közgyűlésre meghívót a közgyűlés előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni. <br /> <br /> 10. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint 50%-a megjelent. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. <br /> <br /> 11. A közgyűlés döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve a tisztségviselők megválasztását, amely kérdésben a tagok titkosan szavaznak. <br /> <br /> 12. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: <br /> . Az alapszabály megállapítása és módosítása, <br /> . Az éves költségvetés meghatározása és a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, <br /> . A tagdíj mértékének meghatározása, <br /> . Az elnökség és az elnök éves beszámolójának meghallgatása, elfogadása, <br /> . A munkaterv és az egyesület gazdálkodási szabályait is magában foglaló szervezeti és működési szabályzat elfogadása, <br /> . Az elnökségi tagok és az elnök megválasztása, az ellenőrző bizottsági tagok megválasztása, felmentése, visszahívása, <br /> . Az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, valamint jogutód nélküli megszűnéséről történő döntés. <br /> <br /> 13. Az egyesület intéző szerve az elnökség <br /> <br /> Az elnökség tagjait az egyesület rendes,magyar állampolgárságú tagjai közül a közgyűlés 3 évre választja. Tag csak büntetlen előéletű állampolgár lehet. <br /> Az elnökség öt tagból áll. Az egyesület elnöke hivatalból tagja az elnökségnek. <br /> <br /> <br />14. Az elnökség hatáskörébe tartozik: <br /> <br /> . A tagsági ügyekben /felvétel, kizárás, kilépés tudomásulvétele/ való döntés <br /> . A közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések előkészítése és végrehajtása, <br /> . felel az egyesület jogszabály, és az alapszabályszerű működéséért, továbbá az egyesület gazdálkodásáért, <br /> . az elnökség tagja csak magyar állampolgár lehet, <br /> . az elnökség ügyrendjét maga állapítja meg, <br /> . az elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. <br /> <br /> 15. Az egyesület képviselője az elnök, aki képviseleti jogosultságát akadályoztatása esetén helyettesítésének időtartamára írásban az elnökség által megjelölt elnökségi tagra ruházhatja át. Az elnök az egyesületet egy személyben jogosult képviselni. <br /> <br /> 16. Az elnök jogai és feladatai: <br /> <br /> . vezeti az egyesület elnökségét, <br /> . dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az elnökség hatáskörébe, <br /> . gyakorolja a munkáltatói jogokat az egyesület alkalmazottjai felett, <br /> . sürgős esetben eljárhat az elnökség helyett, azonban döntését utólagos jóváhagyásra be kell mutatnia az elnökség következő ülésén, <br /> . képviseli az egyesületet belföldön és külföldön, irányítja az egyesület tevékenységét, <br /> . intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben, <br /> . együttműködik az illetékes állami és társadalmi szervekkel, velük a kapcsolatot tartja, <br /> . felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott határozatokért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt kinyilvánította. Ez esetben a véleményével ellentétes döntés születése esetén a hozott határozatért nem felel. <br /> <br /> 17. Ellenőrzőbizottság <br /> <br /> Az ellenőrzőbizottság tagjait az egyesület közgyűlése, a rendes tagok közül három évre választja. Az ellenőrzőbizottság tagja csak büntetlen előéletű természetes személy lehet. Az ellenőrzőbizottság három tagból áll, akik maguk közül választják meg elnöküket. <br /> <br /> <br /> Az ellenőrzőbizottság munkaterv szerint működik, éves munkatervét saját maga állapítja meg. Az ellenőrzés kiterjed az egyesület törvényes működésére, ennek érdekében fejti ki tevékenységét az ellenőrzőbizottság.</p><p align="justify">18. Az egyesület bevételei: <br /> <br /> - <strong>a rendes tagok a taggyűlés által évente megállapított tagdíjat fizetnek. </strong> A rendes tagok ezen felül teljesíthetnek befizetést mint önkéntes adományt az egyesület számlájára. A pártoló tagok tagdíjat nem fizetnek, önkéntes felajánlás alapján eszközölhetnek befizetést, <br /> - rendezvények szervezéséből származó bevételek, <br /> - egyéb bevételek. <br /> <br /> 19. Az egyesület kiadásai: <br /> <br /> . működtetésének költségei, <br /> . a tagság számára információk szolgáltatása, <br /> . információs anyagok beszerzése és kiadása, egyebek. <br /> <br /> 20. Az egyesület jogi személy. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal az egyesület tartozásaiért nem felelnek. <br /> <br /> 21 Az egyesület megszűnése estén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. <br /> 22. .Az egyesület megszűnik más egyesülettel történő egyesüléssel, valamint ha a közgyűlés jogutód nélküli elhatározásáról dönt. <br /> 23. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó szabályait kell alkalmazni. <br /> Az egyesület tiszteletbeli elnöke Ferenczi Elek Vonyarcvashegy, Hunyadi u.20.sz.alatti lakos. <br /> <br /> Az alapszabályt a módosítást követően aláírtam. <br /> <br /> Vonyarcvashegy, 2006.január 23. Dr. Szanyi Margit <br /> Az egyesület elnöke. <br /> <br /> A Szent Mihály-hegy Védő és Vendégváró Egyesület 2006. 01. 23-án megtartott ülésén a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt elfogadta. <br /> Vonyarcvashegy, 2006. január 23. <br /> <br /> Dr. Szanyi Margit <br /> elnök</p><p align="justify">A Szent Mihály-hegy Védő és Vendégváró Egyesület 2011. december 12-én megtartott ülésén a jelen módosítással (vastag betűs rész) egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadta.</p><p align="justify">Vonyarcvashegy, 2011. december 12.</p><p align="right">Pipics Lajosné elnök</p>