Szent Mihály -hegy Védő és Vendégváró Egyesület – Alapszabály

Felhasználónév:

Jelszó:

Elfelejtette jelszavát? / Súgó


SZENT MIHÁLY-HEGY VÉDŐ ÉS VENDÉGVÁRÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA


a 2011.12.12-i módosítást követően

1. Név: Szent Mihály-hegy Védő és Vendégváró Egyesület

Székhely :8314 Vonyarcvashegy , Liszt Ferenc u. 17.


2.Működési területe: Vonyarcvashegy Nagyközség közigazgatási területe.

3. Cél: A Szent Mihály hegy természeti és épített környezetének védelme. A hegy múltjához kötődő legendák, hagyományok ápolása és megismertetése. Az irodalmi művekben, zenében, ipar-és képzőművészetben fellelhető kapcsolódó anyagok megismerése, megismertetése. A hegy növény és állatvilágának védelme a rendelkezésünkre álló eszközökkel. Az Egyesület céljaihoz kapcsolódó hatósági és egyéb döntések megismerése. Megjelenés a médiában. Céljaink megvalósítása érdekében jó kapcsolat az Önkormányzattal, Intézményeivel, az Egyházközséggel, a nagyközségben lévő és a környező települések civil szervezeteivel.
Vonyarcvashegy nagyközséghez és a Szent Mihály hegyhez kötődő polgárok , különös tekintettel az ifjúság bevonása e céljaink megvalósításába."

4. Tagság: Az egyesület tagja lehet magánszemély, költségvetési intézmény, gazdálkodó szervezet és egyéb szervezet, ha belépésekor a tagdíjat megfizeti, s az együttműködést felvállalja.
Az egyesület pártoló tagja lehet magyar vagy külföldi személy, szervezet, illetve magyar vagy külföldi magánszemély, aki belépési nyilatkozatban vállalja a célkitűzések erkölcsi és anyagi támogatását.

5. Az egyesületbe való belépés és az abból történő kilépés önkéntes.
A tagság, pártoló tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, a tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével vagy kizárással szűnik meg. A tag felvételéről az egyesület elnöksége dönt.
Aki az egyesület tagja kíván lenni, az a tagság típusára utaló írásbeli felvételi kérelmet nyújt be az egyesület elnökéhez, aki a kérelmet a soron következő elnökségi ülés elé terjeszti. A tagfelvételi kérelemről a beérkezéstől számított 60 napon belül dönteni kell.

A tagsági viszony megszűnik a tag jogutód nélküli megszűnésével (természetes személy esetén halálával), kilépéssel, kizárással és az egyesület megszűnésével.
A kilépési szándékát bármelyik tag a felvételi kérelemmel azonos módon jelentheti be az egyesület elnökének, aki a bejelentést tudomásul vétel céljából az elnökség elé terjeszti. Az elnökség a bejelentéstől számított 60 napon belül köteles nyilatkozni, hogy a kilépést tudomásul vette. Az egyesület annak a tagnak tagsági viszonyát kizárással megszünteti, aki tagsági díját írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg.


Így ezen tag legalább egy évi tagdíj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az egyesület alapszabályzatban rögzített céljainak megvalósítását magatartásával veszélyezteti, vagy más az egyesületet súlyosan sértő magtartást tanúsít. A kizárás kérdésében az elnökség dönt.


6. A rendes tagok jogai és kötelességei:

a/ A rendes tag jogai:
. maga vagy képviselője útján a közgyűlésen részt vehet és ott szavazhat,
. az egyesület céljai szerint a tagok számára nyújtott szolgáltatásokat igénybe veheti,
. egyesületi tisztségre választható,
. javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az egyesületet érintő bármely kérdésben.

b/ A rendes tag kötelességei:
. a közgyűlés által évente megállapítandó tagdíjat fizeti,
. maga vagy képviselője útján részt vesz az egyesület közgyűlésein és ott szavaz,
. a közgyűlés vagy az egyesület más szerve által számára előírt vagy általa önkéntesen vállalt kötelezettségeit teljesíti,
. a jelen alapszabályt, vagy az egyesület egyéb, itt nem rögzített módon elfogadott belső szabályzatait betartja.

7. A pártoló tagok jogai és kötelességei:

a/ pártoló tag jogai:
. magánszemély esetén személyesen, szervezet esetén képviselője útján tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen,
. az egyesület céljai szerinti, a tagok számára nyújtott szolgáltatásokat a pártoló tagok részére megállapítandó díjazás ellenében igénybe veheti.

b/ A pártoló tag kötelességei:
jelen alapszabály és az egyesület egyéb, a jelen alapszabályban rögzített módon elfogadott belső alapszabályzatait betartja,
az általa önként vállalt feladatokat teljesíti,
az egyesület céljainak erkölcsi és anyagi támogatása.

8. Az egyesület szervezetei:

Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.


9. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Az összehívás az elnök kötelezettsége. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a tagok egyharmada - az ok és a cél megjelölésével - írásban kéri. A közgyűlést az egyesület elnöke írásban hívja össze. A meghívóban közli a napi rendet, a közgyűlés helyét és idejét. Közli, hogy amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést fél órával későbbi időpontra változatlan napirenddel, ismételten összehívja azzal, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlésre meghívót a közgyűlés előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni.

10. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint 50%-a megjelent. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

11. A közgyűlés döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve a tisztségviselők megválasztását, amely kérdésben a tagok titkosan szavaznak.

12. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
. Az alapszabály megállapítása és módosítása,
. Az éves költségvetés meghatározása és a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
. A tagdíj mértékének meghatározása,
. Az elnökség és az elnök éves beszámolójának meghallgatása, elfogadása,
. A munkaterv és az egyesület gazdálkodási szabályait is magában foglaló szervezeti és működési szabályzat elfogadása,
. Az elnökségi tagok és az elnök megválasztása, az ellenőrző bizottsági tagok megválasztása, felmentése, visszahívása,
. Az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, valamint jogutód nélküli megszűnéséről történő döntés.

13. Az egyesület intéző szerve az elnökség

Az elnökség tagjait az egyesület rendes,magyar állampolgárságú tagjai közül a közgyűlés 3 évre választja. Tag csak büntetlen előéletű állampolgár lehet.
Az elnökség öt tagból áll. Az egyesület elnöke hivatalból tagja az elnökségnek.


14. Az elnökség hatáskörébe tartozik:

. A tagsági ügyekben /felvétel, kizárás, kilépés tudomásulvétele/ való döntés
. A közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések előkészítése és végrehajtása,
. felel az egyesület jogszabály, és az alapszabályszerű működéséért, továbbá az egyesület gazdálkodásáért,
. az elnökség tagja csak magyar állampolgár lehet,
. az elnökség ügyrendjét maga állapítja meg,
. az elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik.

15. Az egyesület képviselője az elnök, aki képviseleti jogosultságát akadályoztatása esetén helyettesítésének időtartamára írásban az elnökség által megjelölt elnökségi tagra ruházhatja át. Az elnök az egyesületet egy személyben jogosult képviselni.

16. Az elnök jogai és feladatai:

. vezeti az egyesület elnökségét,
. dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az elnökség hatáskörébe,
. gyakorolja a munkáltatói jogokat az egyesület alkalmazottjai felett,
. sürgős esetben eljárhat az elnökség helyett, azonban döntését utólagos jóváhagyásra be kell mutatnia az elnökség következő ülésén,
. képviseli az egyesületet belföldön és külföldön, irányítja az egyesület tevékenységét,
. intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben,
. együttműködik az illetékes állami és társadalmi szervekkel, velük a kapcsolatot tartja,
. felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott határozatokért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt kinyilvánította. Ez esetben a véleményével ellentétes döntés születése esetén a hozott határozatért nem felel.

17. Ellenőrzőbizottság

Az ellenőrzőbizottság tagjait az egyesület közgyűlése, a rendes tagok közül három évre választja. Az ellenőrzőbizottság tagja csak büntetlen előéletű természetes személy lehet. Az ellenőrzőbizottság három tagból áll, akik maguk közül választják meg elnöküket.


Az ellenőrzőbizottság munkaterv szerint működik, éves munkatervét saját maga állapítja meg. Az ellenőrzés kiterjed az egyesület törvényes működésére, ennek érdekében fejti ki tevékenységét az ellenőrzőbizottság.

18. Az egyesület bevételei:

- a rendes tagok a taggyűlés által évente megállapított tagdíjat fizetnek. A rendes tagok ezen felül teljesíthetnek befizetést mint önkéntes adományt az egyesület számlájára. A pártoló tagok tagdíjat nem fizetnek, önkéntes felajánlás alapján eszközölhetnek befizetést,
- rendezvények szervezéséből származó bevételek,
- egyéb bevételek.

19. Az egyesület kiadásai:

. működtetésének költségei,
. a tagság számára információk szolgáltatása,
. információs anyagok beszerzése és kiadása, egyebek.

20. Az egyesület jogi személy. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal az egyesület tartozásaiért nem felelnek.

21 Az egyesület megszűnése estén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik.
22. .Az egyesület megszűnik más egyesülettel történő egyesüléssel, valamint ha a közgyűlés jogutód nélküli elhatározásáról dönt.
23. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
Az egyesület tiszteletbeli elnöke Ferenczi Elek Vonyarcvashegy, Hunyadi u.20.sz.alatti lakos.

Az alapszabályt a módosítást követően aláírtam.

Vonyarcvashegy, 2006.január 23. Dr. Szanyi Margit
Az egyesület elnöke.

A Szent Mihály-hegy Védő és Vendégváró Egyesület 2006. 01. 23-án megtartott ülésén a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt elfogadta.
Vonyarcvashegy, 2006. január 23.

Dr. Szanyi Margit
elnök

A Szent Mihály-hegy Védő és Vendégváró Egyesület 2011. december 12-én megtartott ülésén a jelen módosítással (vastag betűs rész) egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadta.

Vonyarcvashegy, 2011. december 12.

Pipics Lajosné elnök